Opinie psychologiczne - Garwolin

Opinie psychologiczne wydawane są przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na wniosek rodziców i odnoszą się do zgłaszanego problemu dziecka. Zawierają nie tylko stanowisko w sprawie problemu, ale także szczegółowe uzasadnienie, wraz ze wskazaniami i poradami dla rodziców i nauczycieli. Opinie psychologiczne określają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka oraz jego możliwości psychofizyczne.

W naszej placówce wystawiamy opinie między innymi w następujących sprawach:

  • objęcia pomocą psychologa dziecięcego,
  • o specyficznych trudnościach w uczeniu się – wydawane jest dzieciom będących uczniami klas 3-8 szkoły podstawowej,
  • potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR),
  • odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
  • objęcia indywidualną ścieżką kształcenia – także w przypadku przygotowania przedszkolnego,
  • dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych.

 

Jaka jest ważność opinii psychologicznej?

Opinia psychologiczna nie posiada terminu ważności, ponieważ wynika z bieżących potrzeb dziecka i problemu, do którego się odnosi. Aktualność opinii wydanej przez poradnię uzależniona jest od sprawy, dla której została stworzona i przedstawia stan stwierdzony w czasie przeprowadzonej diagnozy. W zależności od problemu i stosowanej terapii poradnia może wydać kolejną opinię – jednak nie wcześniej, niż po czasie odnoszącym się do rozwoju dziecka, współpracy z nauczycielami i jego indywidualnych predyspozycji. W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszą placówką w Garwolinie.